ຕົວກອງ

ໝວດໝູ່

ແທັກ

ວັນທີສ້າງ

ຈາກ
ເຖິງ

ວັນທີແກ້ໄຂ

ຈາກ
ເຖິງ
ເລີ່ມໃໝ່