ຫ້ອງວ່າການປະທານປະເທດ
ບ້ານຊຽງຍືນ, ເມືອງຈັນທະບູລິ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: +856 21 216031
ແຟັກ:+856 21 214208
ອີເມວ: