ຄະນະຮັບຜິດຊອບ

1.ທີ່ປືກສາກິດຕິມະສັກ

 • ທ່ານ ຄຳເມິງ ພົງທະດີ, ລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການປະທານປະເທດ.

2.ທີ່ປຶກສາ

 • ທ່ານ ກິ່ງມະໂນ ພົມມະຫາໄຊ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການປະທານປະເທດ.
 • ທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີິ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການປະທານປະເທດ.

3.ຄະນະບັນນາທີການ

 • ທ່ານ ຫົວໜ້າກົມບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ.
 • ທ່ານ ຫົວໜ້າກົມຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ.
 • ທ່ານ ຫົວໜ້າກົມພົວພັນການຕ່າງປະເທດ.
 • ທ່ານ ຫົວໜ້າກົມກົດໝາຍ.
 • ທ່ານ ຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງ, ກວດກາ ແລະ ໂຄສະນາ.

4.ຄະນະວີຊາການເວັບໄຊ

 • ວິຊາການໄອທີ 5 ທ່ານ.
 • ວິຊາການກົດໝາຍ 1 ທ່ານ.
 • ວິຊາການເສດຖະສາດ 1 ທ່ານ.
 • ວິຊາການຊ່າງພາບ 1 ທ່ານ.
 • ວິຊາການນັກຂ່າວ 1 ທ່ານ.