ຂ່າວຫຼ້າສຸດ

ການເຄື່ອນໄຫວປະທານປະເທດ ແລະ ຮອງປະທານປະເທດ

ການເຄື່ອນໄຫວຫ້ອງວ່າການປະທານປະເທດ